ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

 

 

ติดต่อได้ที่ อ.แสงรัศมี ปั้นทอง โทร. 098-1021-859

หรือโทร. 045-244-754

 

งานบริการเกษตรอีสานใต้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในระหว่างวันที่  3 - 12  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559

 

ธุรกิจนวดประคบสมุนไพร

 

โครงการฝึกอบรม การเขียนแผนธุรกิจ  ประจำปี 2559

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากการบ่มเพาะ  สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้า

ของธุรกิจใน  1  ปีการศึกษาที่ผ่านมา

 

โครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ

ประชุมประจำเดือนศูนย์บ่มเพาะธุระกิจ

ประชุมประจำเดือนศูนย์บ่มเพาะธุระกิจ

 

รูปภาพสำนักงานศูนย์บ่มเพาะธุระกิจ