ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

สารพัดช่างอุบลฯจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

สารพัดช่างอุบลฯจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 21 ก.ย.60 เวลา 09.30 น นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพร้อมคณะครู จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 14 คน เพื่อเป็นการแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักศึกษาก่อนออกฝึกงานจริง และได้ทำการตรวจสารเสพติดตรวจการตั้งครรภ์กับนักศึกษาทุกคน ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี