ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

ประชุมกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 14 ก.ย.60 เวลา 14.00 น นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมคณะครู ประชุมกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่องการจัดซื้อหนังสือ ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี