ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2559

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรม