ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา

ปัจจุบันการดูแลและเอาใจใส่ต่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง รวมทั้งปัจจุบันได้มีการรณรงค์จากภาครัฐและเอกชน ให้ใส่ใจในสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและใส่ใจในสุขภาพร่างกายของนักเรียน นักศึกษา ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น