ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

UPC OPEN HOUSE 2016

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี "UPC OPEN HOUSE : มาเยี่ยมบ้านเรากันนะ" โดยมีนายสมชัย คล้ายทับทิม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน และผู้ปกครอง ในพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้ที่ทราบถึงข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ทั้งระบบการเรียนแบบระยะสั้น และในระบบ ปวช. ปละ ปวส. อีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกว่า 500 คน ซึ่งนักเรียนจะำด้รับความรู้ และประสบการณ์การเรียน การสอนจริงภายในวิชาของสายอาชีพ กิจกรรม โครงการภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิฐ์ จากนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ของแต่ละแผนกวิชาต่างๆ การเปิดบูทของ 108 อาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพิ่มช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเสริมความคิด เพื่อต่อยอดในการสร้างอาชีพต่อไป