ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการ "สานพลังประชารัฐยกระดับวิชาชีพอาชีวะศึกษา"

สารพัดช่างอุบลฯ ร่วมกิจกรรมโครงการ "สานพลังประชารัฐยกระดับวิชาชีพอาชีวะศึกษา" วันนี้ 5 ก.ย.60 เวลา08.30น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 4 ฝ่าย และคณะครู ร่วมกิจกรรมโครงการ"สานพลังประชารัฐยกระดับวิชาชีพอาชีวะศึกษา" จัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานด้านอาชีวศึกษา เพื่อบรรยาย แนะแนวการศึกษาต่อด้านสายอาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาด้านสายอาชีพในทุกๆสาขาวิชา สามารถช่วยเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีพมากขึ้น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 25 โรงเรียนจำนวน 500 คน ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี