ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2563 นำโดยว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิด โดยว่าที่ ร.ท.จิรายุศ จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้จัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ โดยได้ให้บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ โยได้ ดร. อนันต์ หอมพิกุล อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนอารยารีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้น ณ วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2560