ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

สารพัดช่างอุบลฯร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำปาสัก

สารพัดช่างอุบลฯร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำปาสัก

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู ร่วมงานเฉลิมฉลองก่อตั้งครบรอบ 35 ปี วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำปาสัก ในภายในงานมีการจัดการแสดงและการแข่งขันทักษะของนักเรียนนักศึกษาเช่นการตัดเย็บเสื้อผ้าการต่อวงจรกระแสไฟฟ้าเป็นต้น เยี่ยมชนการจัดการเรียนการสอน ถือเป็นการเดินทางเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีกับวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำปาสักสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ณ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก