ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวเฉียวจำปาสัก

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวเฉียวจำปาสัก

วันนี้ 9 ส.ค.60 ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวเฉียวจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดยนางเพ็งสวัสดิ์ แก้วคำเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวเฉียวจำปาสัก พร้อมคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี