ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

สารพัดช่างอุบลฯร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำปาสัก

สารพัดช่างอุบลฯร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำปาสัก

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู ร่วมงานเฉลิมฉลองก่อตั้งครบรอบ 35 ปี วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำปาสัก ในภายในงานมีการจัดการแสดงและการแข่งขันทักษะของนักเรียนนักศึกษาเช่นการตัดเย็บเสื้อผ้าการต่อวงจรกระแสไฟฟ้าเป็นต้น เยี่ยมชนการจัดการเรียนการสอน ถือเป็นการเดินทางเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีกับวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำปาสักสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ณ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวเฉียวจำปาสัก

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวเฉียวจำปาสัก

วันนี้ 9 ส.ค.60 ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวเฉียวจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดยนางเพ็งสวัสดิ์ แก้วคำเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวเฉียวจำปาสัก พร้อมคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

26 กรกฏาคม 60 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก ประเทศลาว

26 กรกฏาคม 60 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก ประเทศลาว

7 กรกฏาคม 60 พิธีลงนาม MOU บริษัทโลแลน

7 กรกฏาคม 60 พิธีลงนาม MOU บริษัทโลแลน