ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน (ทวิศึกษา) และประชุมผู้ปกครอง

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน (ทวิศึกษา) และประชุมผู้ปกครอง โดยวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 นำโดยท่านรองลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูวัชรี ศิริมัญจา ครูฝ่ายทวิศึกษา ครูชาญชัย ไชยคำ ครูที่ปรึกษา และบุคลากร เจ้าหน้าที่จากฝ่ายวิชาการ ได้มาให้ความรู้ ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระบบทวิศึกษา เกี่ยวกับการฝึกงานในสถานประกอบการ โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32