ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโดย ว่าที่ ร.ท.จิรายุศ จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราธานี ได้เป็นประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี