ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้เปิดการเรียนการสอนในระบบทวิศึกษา ซึ่งมีความร่วมมือเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 โดยมีว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน (ระบบทวิศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ภายในกิจกรรม โครงการ นักเรียน นักศึกษาได้ออกมาเล่าถึงประสบการการฝึกงานที่ได้พบเจอมาตลอดระยะเวลาการฝึก ให้เพื่อน และคณะครูฟัง