ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโดยว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในโครงการจะมีนักศึกษาฝึกงานสาขาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. ร่วมปัจฉิมนิเทศ ว่าในแต่ละกลุ่มที่ออกไปฝึกงานนั้นมีประกาณณ์อย่างไรบ้าง โครงการนี้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี