ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโดยว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ประธานในโครงการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยมีนางสาววิไลวรรณ บุญธรรม หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบปะ พูดคุย และบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการออกฝึกงาน และฝึกประสบการณ์