ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานฯ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน และการปรนนิบัติผิวอย่างถูกวิธี โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และ บริษัท โอซีซี จำกัด ซึ่งได้จัดโครงการนี้ขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น สามารถขอไฟล์ภาพต้นฉบับได้ที่ งานสื่อการเรียนการสอน อาคารวิทยบริการ ชั้น3