ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แล ปวส.2 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษเมื่อออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเป็นสากล