ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้โครงการ "ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร" ซึ่งจัดขึ้นในวัพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี