ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญ (คลังภาพกิจกรรมให้คลิกที่ลิ้งด้านล่าง)

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษ 2559 ในระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือป่าดงเปือย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 1

ภาพกิจกรรมวันที่ 2

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 3