ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ เป็นประธานในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ