ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

การประเมินองค์กรมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้เข้ารับการประเมินองค์กรมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ