ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

กิจกรรมการสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศเพื่องานอาชีพ

กิจกรรมการสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศเพื่องานอาชีพ

วันที่ 4 ก.ย. 60 เวลา 15.00น กิจกรรมการสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของโรงเรียนวารินชำราบ ระดับชั้น ม.4 (ระบบทวิศึกษา) นายทนงศักดิ์ วรรณพฤกษ์ ครูผู้ฝึกสอน ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี