ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโยว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโครงการ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี