ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโดยว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2560 ณ ถุดงคสถานอุบลราชธานี ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี