ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่

สารพัดช่างอุบลฯจัดโครงการรณรงค์ป้องกัน  และลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่  28  ธ.ค.   2560  เวลา  09.00 น.  ว่าที่ร.ต.กิติพงษ์  บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและนักเรียน จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาช่วงเทศการปีใหม่  โดยได้รับเกียรติ จากท่าน วีระพงษ์  โครตพงษ์  ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี   มาเป็นประธาน  การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนภายในสถานศึกษาให้กับนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี ตระหนักถึงเรื่องการลดอุบัติเหตุ ตามคอนเซ็ปชื่อว่า  “ ขับรถมีน้ำใจ  รักษาวินัยจราจร”  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

กิจกรรมการสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศเพื่องานอาชีพ

กิจกรรมการสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศเพื่องานอาชีพ

วันที่ 4 ก.ย. 60 เวลา 15.00น กิจกรรมการสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของโรงเรียนวารินชำราบ ระดับชั้น ม.4 (ระบบทวิศึกษา) นายทนงศักดิ์ วรรณพฤกษ์ ครูผู้ฝึกสอน ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโยว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโครงการ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโดยว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2560 ณ ถุดงคสถานอุบลราชธานี ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แล ปวส.2 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษเมื่อออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเป็นสากล

สารพัดช่างเกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี (ภาพกิจกรรมอยู่ในลิ้งด้านล่าง)

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโดยว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "สารพัดช่างเกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี" ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2560 ภายในกิจกรรมโครงการ มีการจัดชบวณพาเรดของคณะสีชมพู สีส้ม และสีฟ้า การแสดงในพิธีเปิดของแต่ละคณะสี การแข่งกีฬาสากล และการแข่งกีฬาไทย โดยจุดมุ่งหมายของกิจกรรมโครงการ "สารพัดช่างเกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี" คือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรัก ความสามัคคี ผ่านเกมส์กีฬา

 

คัดเลือกฟุตซอล ระดับ ปวช. ปวส.

สารพัดช่างเกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี อัลบัมที่ 1

สารพัดช่างเกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี อัลบัมที่ 2

สารพัดช่างเกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี อัลบัมที่ 3

การประเมินคุณภาพ งานลูกเสือวิสามัญ

 

66 รูปภาพ · Updated 8 วันที่แล้ว

วิทยา่ลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโดย ว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และคณะครูผู้กับกำกับกองลูกเสือวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รับการประเมินคุณภาพ งานลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560

merry christmas and happy new year 2017

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดย ว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ merry christmas and happy new year 2017 โดยภายในโครงการ มีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย

โครงการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้โครงการ "ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร" ซึ่งจัดขึ้นในวัพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญ (คลังภาพกิจกรรมให้คลิกที่ลิ้งด้านล่าง)

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษ 2559 ในระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือป่าดงเปือย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 1

ภาพกิจกรรมวันที่ 2

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 3