ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโดยว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) เพื่อลดความเสี่ยงของศึกษาออกกลางคัน เนื่องจากผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด , เวลาเรียนไม่พอ หรือขาดการเข้าร่วมกิจกรรม และชมเชยนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์ และมีน้ำใจ ซึ่งกิจกรรมโครงการนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนอุตสาหกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี