ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโดยนางสาวกรรณิการ์ แดนสีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นปม่งานในการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งภายในโครงการมีรองผู้อำนวยการแต่ละฝ่ายขึ้นมาพบปะ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าใจบริบท และการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยฯ