ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

งวดที่-1งบประมาณ-2561-งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารStatement-เดือนตุลาคม-2560

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน-งวดที่-1-ปีงบประมาณ-2561-31-ตุลาคม-2560 (1)

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง-งวดที่-1ปีงบประมาณ-2561-เดือนตุลาคม-2560

 

งวดที่-2 งบประมาณ-2561-งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารStatement-เดือนพฤศจิกายน-2560

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน-งวดที่-2-ปีงบประมาณ-2561-30-พฤศจิกายน-2560 (2)

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง-งวดที่-2ปีงบประมาณ-2561-เดือนพฤศจิกายน-2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนประจำปี งบประมาณ 2561

งบทดลองงวดที่-1-ประจำปีงบประมาณ-2561-เดือนตุลาคม-2560

งบทดลองงวดที่-2-ประจำปีงบประมาณ-2561-เดือนพฤศจิกายน-2560