ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

สารพัดช่างอุบลฯจัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

สารพัดช่างอุบลฯจัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วันที่ ๖ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น ว่าที่ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยม ครูและนักศึกษา วิทยาลัยฯ ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

สารพัดช่างอุบลฯ จัดการประเมินโครงการวิชาชีพ

สารพัดช่างอุบลฯ จัดการประเมินโครงการวิชาชีพ

 วันที่ 2 มี.ค.61 เวลา 13.30น คณะครูและนักเรียน จัดการประเมินโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32 (ระบบทวิ) ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนควบคุมสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความรอบรู้ในด้านการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดโครงการครั้งนี้ขึ้น ซึ่งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต้องลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการโดยปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์พัฒนางานตามลักษณะสาขางานอาชีพอย่างน้อย 1 โครงการนำเสนอผลงานได้อย่างสมเหตุสมผลบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนประมวลความรู้นำทักษะจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างผมงานของตัวเองตระหนักถึงความคิดริเริ่มสร้างและพัฒนาสาขาวิชาชีพสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

 

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

สารพัดช่างอุบลฯ ร่วมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันนี้ 2 มี.ค.61 เวลา 09.00น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความพิเศษต่อช่างฝีมือแรงงานไทยทั่วประเทศนับต่อแต่นี้ไป เนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงมีการถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทางการช่างและเป็นแบบอย่างและแรงใจต่อแรงงานไทยทุกคน ให้แรงงานและช่างฝีมือไทยต่างได้ย้อนเห็นถึงคุณค่าของแรงงานและช่างฝีมือ ในการเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาอย่างทัดเทียมกับชาติอื่นๆ ร่วมกันพัฒนาฝีมือช่างของตนเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกสืบไป ดังที่คนไทยภาคภูมิใจในวัฒนธรรมฝีมือการช่างและพระอัจฉริยภาพของในหลวงของเรา

 

สารพัดช่างอุบลฯจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2560

สารพัดช่างอุบลฯจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2560

วันที่ 2๓ ก.พ.61 เวลา 09.00 น ว่าที่ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยฯโดยงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน ๑๗๕ คน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีต่อสังคมเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับโลกภายนอกเมื่อสำเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ได้เห็นแบบอย่างที่ดีของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตยึดถือเป็นต้นแบบเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจในอนาคต โครงการครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษาจาก สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารสโมสรขี่ม้าอุบลโพนี่คลับและโค้ชเพื่อสุขภาพ วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอุตสาหกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ตามรายละเอียดลิงค์คำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้