ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

คุณภาพบุคลากร

Coolรางวัลผู้บริหาร  ครู และบุคลากรในสถานศึกษา Cool

 

Smileผู้บริหาร

  • ว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์  บุตรบุราณ         โล่และเกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
  • ว่าที่รท.จิรายุศ   จินาวัลย์         โล่และเกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  
  • นางสมจิตร       บุรุษพัฒน์        โล่และเกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
  • นายลือชัย         ทาทอง          โล่และเกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
  • นางสาวกรรณิการ์  แดนสีแก้ว     โล่และเกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

Smileคุณภาพครูผู้สอน

  • นายชลอ     พลนิล            เข็มเชิดชูเกียรติ   รางวัลครูผู้สอนดีเด่นคุรุสภา และ โล่ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
  • นายวัชรินทร์  เหล่าออง         โล่ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  
  • นายสาธิต นวรัตน์ ณ อยุธยา       โล่ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
  • นายวุฒิไกร   ขยันการ          โล่ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
  • นายวทัญญู   บุตรศรี           โล่ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
  • นายชณรรษ      ฤทธิเลิศ          โล่ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
  • นายทนงศักดิ์     วรรณพฤกษ์      โล่ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
  • นางสาววิไลวรรณ  บุญธรรม       โล่ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
  • นายธนวิทย์      อุมา              โล่ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
  • นางอมราพร      ปวะบุตร          โล่ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
  • นางอนงค์พรรณ  สำเภาทอง        โล่ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
  • นางพรจันทร์     โขมะพัฒน์        โล่ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
  • นางสาวณัชชา    พิณเหลือง        โล่ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
  •  นางสาวสุวรรณา  ถนอมสุข      โล่ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
  • นายกฤษฎา      แสวงแก้ว         เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
  • นายณัฐกร        หมื่นทอง         เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
  •  นายสรรพสิทธิ   ยืนยาว           เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
  • นายสุดใจ         เชื้อตาอ่อน       เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
  •  นางอนงค์รัตน์    สุขจำเริญ          เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
  • นายสรายุทธ์     วงษ์สุวรรณ       เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
  • นางสุนีย์           คำตา              เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
  • นางประภาวัลย์    ไชยโคตร        เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
  • นางนงลักษณ์     พลศรี             เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
  •  นายชาญชัย      ไชยคำ            เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
  • นายเทพสุริยา    พูลสวัสดิ์          เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
  • นายนิรุจ                    อักษรพิมพ์        เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
  • นางพิศมัย        นิติศักดิ์           เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
  • นางรัชนี           เทียนสิงห์         เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
  • นางภัทริดา       ครุฑสินธ์         เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
  • นางอุษา           บุตรบุราณ        เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
  • นางระนวย       รัชฏะ             เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
  • นายเศกสิทธิ์      ชื่นสกุล          เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
  • นายไพรัช         แสนร่มเย็น       เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
  • นายมานะ        วิชางาม           เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
  • นายมนัส         โกยกิจเจริญ      เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
  • นางสาวอรนภา  วิสาพรหม        เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
  • นางสาววัชรี      ศิริมัญจา         เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
  • นางสาวสุวิษา    ผิวทอง            เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
  • นางบัวรินทร์     แถบเกิด          เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
  • นางพรจันทร์     โมะพัฒน์         เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
  • นายพงษ์ศักดิ์     สิงห์คง            เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
  • นางสาวชาดา    วิทิตพันธ์         เกียรติบัตร รางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 

Smileคุณภาพบุคลากร

 • นายสมพงษ์      จัมปะโสม         โล่ รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางสาวปลิตา    สอนตะคุ          โล่ รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายภูมินทร์      ต้นงาม            โล่ รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางสาวนาถอนงค์  โสภาพิมพ์      โล่ รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางสาวจรรยาพร  เหมือนมนัส   โล่ รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางสาวนิตติญา  พลงาม            โล่ รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายจารุวัสส์     ชารีแก้ว          เกียรติบัตร รางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
 • นายสมฤทธิ์      สีคะ               เกียรติบัตร รางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
 • นางอุไรวรรณ    นิตรักษ์           เกียรติบัตร รางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
 • นางพิกุล          พงษ์เสาร์         เกียรติบัตร รางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
 • นางสาวสุดาพร   ทาทอง           เกียรติบัตร รางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
 • นางสาวสิทธิพร  สายสว่าง         เกียรติบัตร รางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
 • นางสาวนิภาพร  ถนอมพันธ์        เกียรติบัตร รางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
 • นางสาวอุราภรณ์   สายแวว  เกียรติบัตร รางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
 • นางสาวทัศติยาพร  แสนดี          เกียรติบัตร รางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
 • นางสาวมานิตา   บุตรบุราณ        เกียรติบัตร รางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
 • นางสาวลักขณา  ราชวันดี          เกียรติบัตร รางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
 • นายสุวิชา        เชื้อตาอ่อน       เกียรติบัตร รางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
 • นางสาวอรอนงศ์ วงษ์ชมภู          เกียรติบัตร รางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
 • นางสาวปริม      อุปถัมป์           เกียรติบัตร รางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
 • นางฉซีวรรณ     พิมพ์สะ           เกียรติบัตร รางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
 • นางอ่อนจันทร์   แดนพันธ์         เกียรติบัตร รางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557

  Smileคุณภาพนักศึกษา

นักศึกษารางวัลพระราชทาน
 •  นายอนุพงศ์      ผ้าลายทอง       ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานประเภทวิชาชีพ ปีการศึกษา 2553
 • นายอนุสิษฐ์      วงศ์คำ            ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานประเภทวิชาชีพ ปีการศึกษา 2554
 • นายพรชัย        การะนนท์        ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานประเภทวิชาชีพ ปีการศึกษา 2555
ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 • นายอนุพงษ์      ผ้าลายทอง       ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับชาติ  ครั้งที่ 19  ประจำปีการศึกษา 2552  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 • นายชัชชนนท์    นามวิชา          ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับชาติ  ประจำปี 2555