ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

ผู้บริหาร ปีการศึกษา2559

         
    ว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์  บุตรบุราณ    
     ผู้อำนวยการ    
 
 ว่าที่ร้อยโท
จิรายุศ

จินาวัลย์
  นายลือชัย
ทาทอง
 

 นางสมจิต
บุรุษพัฒน์

 นางสาวกรรณิการ์
แดนสีแก้ว

รองฯ ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
รองฯ ฝ่ายวิชาการ   รองฯ ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักศึกษา
รองฯ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร