ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

ประเมินคุณภาพลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560

สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านประเมินคุณภาพลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 วันนี้ 18 ม.ค.61 เวลา 09.00น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินลูกเสือวิสามัญนำทีมโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานคณะกรรมการประเมิน การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งเสริมสถานศึกษาให้ดำเนินการงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาผู้บริหารผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือที่เสียสละอุทิศตนเพื่อกิจกรรมลูกเสือ ไปในทิศทางเดียวกันมีมาตราฐานในการดำเนินการงานลูกเสือสังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

วันครู 16 มกราคม 2561

วันครู 16 มกราคม 2561

โครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชน สังคม เสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมสำหรับนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่อยกิต รุ่นที่ ๑๐

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐น สารพัดช่างอุบลฯจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชน สังคม เสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมสำหรับนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่อยกิต รุ่นที่ ๑๐ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

 

โครงการอบรมซ่อมและบำรุงคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

สารพัดช่างอุบลฯจัดโครงการอบรมซ่อมและบำรุงคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง วันที่ 15 ม.ค.61 เวลา 10.00 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมซ่อมและบำรุงคอมพิวเตอร์เพื่อน้องของชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ โรงเรียนบ้านดงยาง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

สารพัดช่างอุบลฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี๒๕๖๑

สารพัดช่างอุบลฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. :ว่าที่ร.ต.กิติพงษ์  บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูบุคลากร และนักเรียนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี