ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

 ข้อมูลสถานศึกษา

  • วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Polytechnic College
  • สถานที่ตั้ง เลขที่  35 ถนนจงกลนิธารณ์   อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   34000
  • โทรศัพท์ : 045-244754
  • โทรสาร  :  045-244755
  •  www.sarapadchangubon.com
  • ปรัชญาวิทยาลัย :

ล้ำเลิศคุณธรรม นวัตกรรมโดดเด่น มุ่งเน้นวิชาชีพเพื่อชุมชน  ครองตนอย่างพอเพียง  ก้าวทันเทคโนโลยี สถาบันชั้นดีสู่ประชาคมอาเซียน

  • วิสัยทัศน์วิทยาลัย:

มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่หลากหลาย ได้คุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา ด้วยนวัตกรรมก้าวทัน   เทคโนโลยีสู่ประชาคมอาเซียน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  • สีประจำวิทยาลัย เลือดหมู – เหลือง (Crimson - yellow)
  • ต้นไม้ประจำวิทยาลัย : อินทนิล
  • ประวัติการจัดตั้ง :

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2513 กระทรวงศึกษาธิการ    ประกาศตั้ง “หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 34 ”ขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนการช่างอุบลราชธานีเดิม ตั้งอยู่ที่ 15 ถนนจงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  บนเนื้อที่  15  ไร่  2 งาน 364/10 ตารางวา เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 300 ชั่งโมง รวม 3 คณะวิชา คือ

-          คณะวิชาอุตสาหกรรม

-          คณะวิชาคหกรรม

-          คณะวิชาพาณิชยกรรม

วันที่  14  กรกฎาคม  2513 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจาก “หน่วยอาชีพเคลื่อนที่ 34” เป็น “โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 34 “ สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา

วันที่  15  พฤศจิกายน  2515  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  34” เป็นโรงเรียนสารพัดช่างอุบลราชธานี” สังกัดกองโรงเรียน กรมอาชีวศึกษาและต่อมาสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา

วันที่  7 มิถุนายน  2534 “โรงเรียนสารพัดช่างอุบลราชธานี” ได้รับการปรับปรุงเป็น “วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี” สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 35 ถนนจงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง            จ.อุบลราชธานี 34000

การดำเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน

          วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย

ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอนในหลักสูตร ปวช. ประกอบด้วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช่างยนต์  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  แผนกวิชาพาณิชยกรรม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   และแผนกผ้าและ  เครื่องแต่งกาย รวม  6 แผนกวิชา

ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอนในหลักสูตร ปวส.  ประกอบด้วย  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์          สาขาวิชาเครื่องกลไฟฟ้า  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  สาขาวิชาการบัญชี รวม 5 แผนกวิชา

ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอนในหลักสูตรระยะสั้น  ประกอบด้วย   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่  ช่างไฟฟ้า  ช่างยนต์  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ประเภทวิชาพาณิชยกรรมได้แก่  บัญชี  คอมพิวเตอร์   ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไปได้แก่  ผ้าและเครื่องแต่งกาย  อาหารและโภชนาการ  เสริมสวย ประเภทวิชาศิลปกรรม ได้แก่   ดนตรี

 

วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา

1. เพื่อให้บุคคลที่ไม่มีความรู้ในวิชาชีพมีความรู้ในวิชาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพได้   ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง

2. เพื่อให้บุคคลที่มีอาชีพอยู่แล้วได้พัฒนาทักษะอาชีพ  หรือเปลี่ยนไปประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเอง และเพิ่มพูนรายได้มากขึ้น 

3. เพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการเรียนวิชาชีพ   สามารถเข้าเรียนตามหลักสูตรนี้ได้ และสามารถโอนหน่วยกิตไปสมทบกับการเรียนในระบบได้   โดยเน้นทักษะและความรู้ในสายอาชีพเป็นหลัก

4. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้