ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโดยนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้เป็นประธานในโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ของระดับสถานศึกษา