ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยภายในโครงการมีรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายร่วมบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การปรับตัวในการเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ เพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาเข้าใจ และมีความเชื่อมั่นในวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีมากยิ่งขึ้น มีการนำนักเรียน นักศึกษาพบกับครูที่ปรึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดต่อสื่อสาร รับข้อมูลข่าวสารได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายชุดนักเรียน นักศึกษาในราคาถูก