ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน (Education Employment : Vocational Boot Camp) โดยมี ว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการนี้ด้วย