ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เทศกาลสงกรานต์

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย เทศกาลสงกรานต์ โดยว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี จัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี