ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโดยว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศการสงกรานต์ ภายใต้โครงการ "โครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี