ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส. โดยว่าที่ร้อยตรีกิติพงษ์ บุตรบุราณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการได้ถูกจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กุมพาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเรียนอุตสาหกรรม โดยนางสมจิตร บุรุตพัฒน์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ภายในโครงการมีการจัดให้ผู้อำนวยการ ผู้บริหารทั้งสี่ฝ่าย พูดคุยให้โอวาท ในช่วงบ่ายมีการแสดงความยินดีโดยรุ่นน้องวิทยาลัยสารพัดช่างทั้งหมดร่วมร้องเพลงมาร์ชและบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียน นักศึกษาอีกด้วย