ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยนายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ผู้พูดคุย ตกลง ทำความเข้าใจ กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองของนักศึกษาที่จะออกฝึกงานต่างจังหวัด รวมไปถึง นางวิไลวรรณ บุญธรรม หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้พูดคุยถึงแนวทางการเขียนข้อมูลในเล่มฝึกงาน รวมไปถึงการออกนิเทศน์ และรายงานเมื่อฝึกงานเสร็จแล้วด้วย โดยในวันดังกล่าวนายเศกสิทธิ์ ชื่นสกุล หัวหน้างานปกครองได้ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษา ก่อนลงเบียน และออกฝึกงานอีกด้วย