ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโดยว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ท.จิรายุศ ิจนาวัลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีและพิธีลงนามถวายความอาลัย เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี