ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

999,999 ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม "9 แสน 9 หมื่น 9 พัน 9 ร้อย 99 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีร่วมกิจกรรม “9 แสน 9 หมื่น 9 พัน 9 ร้อย 99 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดขึ้นทุกวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมปฏิญาณตนเพื่อทำความดีถวายพ่อ แสดงออกถึงพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยใช้ทักษะวิชาชีพในสาขาที่เรียนให้บริการแบบมืออาชีพ อาทิ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผม บริการด้านอาหารและโภชนาการ เป็นต้น