ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

ประเมินและคัดเลือกนักศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านประเมินและคัดเลือกนักศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วันนี้ 19 ธ.ค.60 เวลา 09.00น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและคณะผู้บริหารในนามคณะกรรมการประเมินนักศึกษาพระราชทาน ในการประเมินในครั้งนี้มีจำนวน 4 สถานศึกษาที่เข้าร่วมได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี