ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน และการปรนนิบัติผิวอย่างถูกวิธี

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน และการปรนนิบัติผิวอย่างถูกวิธี

วันที่ 1 ธ.ค. 60 เวลา 15.00 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน และการปรนนิบัติผิวอย่างถูกวิธี จำนวน 40 คน โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสราวรรณ ผดุงเขต นายสิทธิโชค สุวรรณเนตร ผู้เชี่ยวชาญบริษัทโอซีซี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสอน ระยะเวลาในการอบรมวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 – 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00น - 16.00น วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะในการแต่งหน้า มีประสิทธิภาพให้ความรู้ เป็น แนวทางสำหรับผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติอย่างถูกวิธี แนะแนวการดำเนินธุรกิจเสริมสวยและการบริการจัดการร้านเสริมสวยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี