ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

การประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 16 พ.ย.2560 เวลา 13.30 สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับการประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี