ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

วันที่ 10-12 ต.ค.60 เวลา08.30น โครงการสัมนาการฝึกงานของนักศึกษา (ระบบปกติ) และฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ระดับ ปวช 3 และ ปวส2 ณห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

วันที่ 10-12 ต.ค.60 เวลา08.30น โครงการสัมนาการฝึกงานของนักศึกษา (ระบบปกติ) และฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ระดับ ปวช 3 และ ปวส2 ณห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี