ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ วันนี้ 24 ส.ค.60 นางสาวกรรณิการ์ แดนสีแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี