ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

งานเกษียณอายุราชการ "เกียรติภูมิอาชีวศึกษา 60 "

งานเกษียณอายุราชการ "เกียรติภูมิอาชีวศึกษา 60 "

งานเกษียณอายุราชการ "เกียรติภูมิอาชีวศึกษา 60 " งานเกษียณอายุราชการ "เกียรติภูมิอาชีวศึกษา 60 " ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงบเหนือ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี