ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center thailand

ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center thailand

ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center thailand 4.0 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และ โครงการอบรมและซ่อมคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ครั้งที่ 3 วันที่ 17 ส.ค.60 เวลา 09.30 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center thailand 4.0 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศาลากลางบ้าน บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นเดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านหนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมโครงการอบรมและซ่อมคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ครั้งที่ 3 ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ